Kryteria oceny zachowania

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o jego:

2.1 wywiązywaniu się z obowiązków,

2.2 postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej,

2.3 dbałości o honor i tradycje szkoły,

2.4 dbałości o piękno mowy ojczystej,

2.5 dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

2.6 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

2.7 okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocena zachowania ustalona jest według skali:

3.1     wzorowe,

3.2     bardzo dobre,

3.3     dobre,

3.4     poprawne,

3.5     nieodpowiednie,

3.6     naganne.

4. Oceny zachowania dokonuje się dwa razy w okresie (przed śródrocznym zebraniem z rodzicami/prawnymi opiekunami i przed klasyfikacją śródroczną lub roczną): śródroczną ocenę zachowania ucznia ustala się w tygodniu poprzedzającym klasyfikację śródroczną, roczną w tygodniu poprzedzającym klasyfikację roczną.

5.Oceny bieżące wystawiane przed zebraniami z rodzicami/prawnymi opiekunami  są ustalone w oparciu o analizę wykroczeń uczniów. Oceny (śródroczna i roczna) uwzględniają również pochwały i propozycje nauczycieli.

6.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika elektronicznego ocenę podsumowującą zachowanie ucznia w czasie zajęć z tego przedmiotu na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7.Oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy, a poprzedza ją:

7.1 analiza przestrzegania przez ucznia obowiązków oraz udzielonych wyróżnień, pochwał, upomnień i kar,

7.2 ocena kultury i postawy etyczno - społecznej ucznia,

7.3 zapoznanie się z opinią nauczycieli uczących w klasie,

7.4 zapoznanie się z samooceną ucznia i opinią zespołu klasowego.

8. Uczeń może poprawić przewidywaną ocenę roczną z zachowania,jeżeli w ciągu roku szkolnego wykaże wyraźną poprawę swojej postawy etyczno - społecznej.

9.Stopnie są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.

10.Na prośbę ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić wystawioną ocenę na podstawie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania podanych uczniom na początku roku szkolnego. Jeśli rodzic/prawny opiekun uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o pisemne, ponowne uzasadnienie oceny, nie później niż 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

11.Zapisy w dzienniku elektronicznym mogą być udostępniane uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom tylko w obecności nauczyciela.

 

Wymagania stawiane uczniom dla uzyskania poszczególnych stopni oceny zachowania: 

         1.1 WZOROWE.

Uczeń:

1.1.1    prezentuje wzorową kulturę osobistą w szkole i poza nią;

1.1.2    jest uczciwy, koleżeński, sprawiedliwy i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów;

1.1.3    jest pilny i systematyczny, wzorowo wypełnia obowiązki;

1.1.4    twórczo angażuje się w życie klasy i szkoły;

1.1.5    co najmniej połowa nauczycieli zaproponowała ocenę wzorową zachowania;

1.1.6    wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazał się umiejętnością dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 

1.2 BARDZO DOBRE.

     Uczeń:

1.2.1    wyróżnia się kulturą osobistą, zawsze stosuje formy grzecznościowe;

1.2.2    z życzliwością i odpowiedzialnie współpracuje z innymi;

1.2.3    systematycznie pracuje, solidnie wykonuje obowiązki;

1.2.4    zgłasza się do pracy dla klasy i dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań;

1.2.5    wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

1.3  DOBRE.

     Uczeń:

1.3.1 stosuje bez zarzutu formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo;

1.3.2  w sytuacjach konfliktowych dąży do zgody;

1.3.3 na ogół przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli  i Samorządu Szkolnego;

1.3.4  stara się angażować w życie szkoły i klasy;

1.3.5 wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

   1.4 POPRAWNE.

    Uczeń:

1.4.1 na ogół stosuje formy grzecznościowe i kulturaln słownictwo;

1.4.2 w sytuacjach konfliktowych nie unika odpowiedzialności, stara się rozwiązywać spory bez agresji;

1.4.3 stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego;

1.4.4 zachęcony stara się angażować w życie szkoły i klasy;

1.4.5 wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował  w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

1.5 Ocenę zachowania nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres  i poziom uchybień nie jest duży:

1.5.1 wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu

1.6 Ocenę zachowania naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres  i poziom uchybień jest duży:

1.6.1 nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

2. W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania należy uwzględnić kary opisane w rozdziale 10  Statutu Szkoły, w  sposób  następujący:

2.1   jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz upomnienie pisemne wychowawcy klasy może otrzymać ocenę najwyżej bardzo dobr

2.2  jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz upomnienie ustne Dyrektora Szkoły może otrzymać ocenę najwyżej dobrą,

2.3   jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz upomnienie pisemne Dyrektora Szkoły może otrzymać ocenę najwyżej poprawną,

2.4   jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej raz naganę pisemną Dyrektora Szkoły może otrzymać ocenę najwyżej nieodpowiednią,

2.5   jeżeli uczeń został karnie przeniesiony do innej klasy powinien otrzymać ocenę naganną.