Projekty i współpraca

I. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

W naszej szkole od 1 września 2017 roku będzie realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.Celem projektu MKZM II jest m.in. podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału m.in. w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Na terenie szkoły powstał Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. Zadania w SPInce realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole.

Rekrutacja uczniów do SPInKi rozpocznie się 4 września 2017 roku. Uczniowie objęci programem to uczniowie obecnej klasy II i III oddziałów gimnazjalnych. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji (w załączeniu). Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie dostępna w sekretariacie szkoły i SPInce.

Podstawowe warunki realizacji projektu

 

 1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
 2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
 3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
 4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
 5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

 

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu

 

 1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.

 

Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:

 1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 2.  Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 4. Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 5. Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 6. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 7. Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 8. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 9. Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 10. Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 11. Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 12. Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 13. Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
 14. Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 15.  Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.
 16. Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 17. Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 18. Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

Formy wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

 1. Adresatami działań w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery są przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice.
 2. Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów w klasach II-III i zakończone jest stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów (wg decyzji doradcy - w klasie II lub III).
 3. Ponadto doradca prowadzi ogólnodostępne dyżury dla uczniów, a także spotkania z rodzicami i radą pedagogiczną oraz organizuje różne formy aktywności dla uczniów np. wizyty zawodoznawcze na Festiwalu Zawodów, w przedsiębiorstwach, w Centrach Kształcenia Praktycznego.
 4. Do zadań realizowanych przez doradcę w SPInKa należeć będzie również organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji.

Opracowanie:

Alicja Czudec-Czyrnecka, na podstawie „Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II)”.

Kraków, 29.08.2017 r.

 

 

II. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Krakowski - patronat nad rozwijaniem zainteresowań i pasji matematycznych uczniów

 

III. Fundacja ALMA SPEI - całoroczne akcje na rzecz dzieci z domowego hospicjum

 

IV. AISEC - współpraca międzynarodowa 

 

V.Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie - kampania informacyjna HPV w Małopolsce

 

VI. PCK Oddział Krakowski - całoroczne akcje charytatywne 

 

VII.Fundacja "Lubomirka" - akcje pomocy dla zwierząt

 

VIII. Państwowa Inspekcja Sanitarna - projekt "Trzymaj formę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie"

 

IX. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - program "Pierwszy rok - pierwszy krok"