Rada Rodziców

Uchwała Nr 1/2017/2018

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

 „dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych”. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1 na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Wyrazić pozytywną opinię o przedstawionych przez dyrektora szkoły Edytę Fular propozycjach dni wolnych .

§ 2

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych to:

18, 19, 20.04.2018 r. - egzaminy gimnazjalne

30.04, 02.05, 04.05.2018 r. – (1 i 3 maja dni ustawowo wolne od zajęć)

 01.06.2018 r.  - piątek po święcie Bożego Ciała

18.06.2018 r. - poniedziałek  w ostatnim tygodniu nauki

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Sławomir Włodarczyk