Rekrutacja do szkoły podstawowej - oferta

     Oferta edukacyjna dla kandydatów 

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 77 oferujemy:

1. naukę na jedną zmianę od godz. 8.30;

2. klasy ogólnodostępne i z programem integracji;

3. program edukacji wczesnoszkolnej wielozmysłowej, edukacji przyrodniczej i artystycznej; 

4. pełną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną (testy inteligencji wielorakiej);

5. opiekę specjalistów na terenie szkoły: logopedy, pedagoga, terapeuty i psychologa, pedagogów specjalnych;

6. różnorodne zajęcia świetlicowe od godz.7.00 do 17.00;

7. odrabianie zadań domowych z dziećmi w ramach zajęć świetlicowych (w odrębnej sali) z pomocą nauczyciela;

8. gimnastykę korekcyjną i rytmikę w ramach obowiązkowych zajęć wf- u w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej;

9. bezpłatny język angielski;

10. zajęcia przyrodnicze w sali doświadczeń;

11. "parter cały dla małych"- zajęcia dla klas I w wydzielonej części budynku szkoły;

12. zajęcia plenerowe, warsztaty i wyjazdy integracyjne. 

 

Dla uczniów klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 77 oferujemy: 

- klasy dla uczniów z dysleksją rozwojową

- klasy rozwijające zainteresowania matematyczno - informatyczne

- klasy rozwijające zainteresowania językowo - dziennikarskie

- klasy ogólne

- klasy z programem integracji dla dzieci niepełnosprawnych

 

Szczegółowy opis oferty:

- Klasy dla uczniów z dysleksją rozwojową

Nie chcemy patrzeć na uczniów z dysleksją przez pryzmat popełnianych przez nich błędów.

Pragniemy wspierać ich w pracy nad pokonaniem trudności szkolnych w taki sposób, aby mogli dostrzec pełnię swoich możliwości.                  

Oto zalety pracy w takim zespole:

 • mała liczba uczniów w klasie (od 10 do 15 osób);
 • zajęcia prowadzone przez nauczycieli posiadających przygotowanie do pracy z dziećmi według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • formy pracy ułatwiające ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie;
 • system oceniania, który pełni funkcję motywującą: ocenianie uczniów z dysleksją według kryteriów dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;
 • zajęcia dodatkowe, których celem jest kompensacja i reedukacja zaburzonych funkcji;
 • możliwość rozwijania zainteresowań;
 • odpowiednia baza pomocy naukowych i dydaktycznych;
 • ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami i przekazywanie pełnej informacji  o efektach pracy dziecka. 

 

Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji dotyczących idei klas dla uczniów dyslektycznych lub innych szczegółów zapraszamy na rozmowy indywidualne codziennie, w godzinach 10.00 –13.00  lub pod nr tel. 12/648-44-00 wew. 104.

 

- Klasy rozwijające zainteresowania matematyczno - informatyczne

 1. realizacja programu w oparciu o innowację pedagogiczną, zatwierdzoną przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie "Matematyka z komputerem";
 2. nauka matematyki odbywa się w zwiększonym wymiarze godzin;
 3. część lekcji matematyki odbywa się w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem programów do nauki tego przedmiotu oraz tablic interaktywnych, kalkulatorów graficznych;
 4. klasy objęte są patronatem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (udział w licznych konkursach, seminariach i warsztatach);
 5. uczniowie mają możliwość doskonalenia i poszerzania wiedzy poprzez udział  między innymi w:
 • kole matematycznym - prowadzonym przez doskonale przygotowanych nauczycieli matematyki, egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,
 • wykładach organizowanych przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • konkursach i zawodach matematycznych: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Małopolski Konkurs Matematyczny, Kangur, sesje matematyczne,
 • pracy ze szkolną platformą edukacyjną,
 • w ramach lekcji języka angielskiego wprowadzane jest słownictwo techniczne  i informatyczne.

 

- Klasy rozwijające zainteresowania językowo - dziennikarskie

 1. nauka języka angielskiego odbywa się  na dwóch poziomach ( poziom zaawansowania ustalany jest na podstawie testów poziomujących przeprowadzanych na początku roku szkolnego);
 2. realizacja programu języka angielskiego odbywa się  w ramach 4 godzin lekcyjnych  w tygodniu;
 3. drugim językiem nauczanym w tej klasie jest j. niemiecki ( poziom dla początkujących);
 4. rozwijanie umiejętności językowych odbywa się:
 • z wykorzystaniem technologii e-learningu;
 • we współpracy ze Stowarzyszeniem AIESEC – młodzi ludzie z różnych stron  świata prowadzą cykl zajęć, których celem jest rozwój umiejętności językowych; podejmowane są zagadnienia wielokulturowości, kreatywności, komunikacji interpersonalnej i pozytywnej motywacji;
 • w trakcie lekcji otwartych i zajęć organizowanych przez Instytut Goethego i Instytut Austriacki;
 • na zajęciach koła językowego, przez udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych;

       5. modułowe zajęcia z zakresu dziennikarstwa obejmują:          

 • redagowanie czasopisma szkolnego;
 • przeprowadzanie wywiadów i realizacje reportaży w języku polskim i w języku angielskim;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury;
 • wyjścia do redakcji.

 

 - Klasy ogólne

dla uczniów o szerokich zainteresowaniach i poszukujących swoich pasji:

 1. wszystkie przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową;
 2. w zależności od potrzeb istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin  z wybranych przedmiotów;
 3. uczniowie mają możliwość udziału we wszystkich zajęciach dodatkowych proponowanych przez szkołę;
 4. rozbudzanie zainteresowań odbywa się między innymi w ramach kół przedmiotowych;
 5. młodzież uczestniczy w projektach międzynarodowych, lokalnych  i wewnątrzszkolnych;
 6. w klasie obowiązuje nauka dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki);
 7. realizacja programów z j.polskiego i fizyki odbywa się z wykorzystaniem podręczników autorstwa nauczycieli pracujących w naszej szkole;
 8. stałym elementem jest udział w imprezach cyklicznych (rajdy integracyjne, wyjazdy zagraniczne, wycieczki tematyczne, wyjazdy na narty, wyjścia do kin, muzeów, teatrów itp.)

 

- Klasy z  programem integracji dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Obecnie, do  programu kierowani są uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • słabowidzący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zespołem Aspergera i autyzmem.

W ramach programu integracji oferujemy uczniom:

 • indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET)  dostosowujące wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dziecka,
 • zajęcia edukacyjno – terapeutyczne prowadzone przez specjalistów,
 • zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej,
 • wsparcie terapeutyczne.

Zasady rekrutacji uczniów niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych:

-  do zespołu orzekającego przy poradni psychologiczno – pedagogicznej należy złożyć:

 • podanie rodzica/ prawnego opiekuna na druku z poradni;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty – skierowanie do klasy integracyjnej na cały cykl edukacyjny na druku z poradni;
 • informację od wychowawcy;
 • aktualne badania psychologiczno – pedagogiczne;
 • wniosek psychologa diagnozującego dziecko,

-   do szkoły należy złożyć kserokopie w/w dokumentów.

Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji dotyczących idei integracji lub innych szczegółów zapraszamy na rozmowy indywidualne codziennie, w godzinach 10.00 –13.00  lub pod nr tel. 12/648-44-00 wew. 104.