Rekrutacja do szkoły podstawowej - zasady i terminy

Przewodnik dla rodziców i uczniów

 

Zapraszamy zainteresowanych nauką w naszej szkole  na zajęcia adaptacyjne, które będą odbywać się raz w miesiącu, w środy, w godzinach 17.00 – 18.00  (w dniach: 10 stycznia,7 lutego7 marca11 kwietnia i 9 maja).

 

Miło nam będzie również gościć Państwa wraz z dziećmi w czasie Dni Otwartych:

1 lutego 2018 r. (czwartek) w godz.17.00 – 19.00

3 lutego 2018 r. (sobota) w godz. 10.00 – 12.00

24 marca 2018 r. (sobota) w godz. 10.00 – 12.00

 

Rodziców uczniów szkół podstawowych, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w sekretariacie szkoły. Już teraz możecie Państwo zadeklarować chęć zapisania dziecka do klas od IV do VIII. 

 

W bieżącym roku po raz kolejny rekrutacja do klas I szkół podstawowych wspomagana będzie systemem elektronicznym. 

Terminy:

  • 01.03 - 28.03.2018 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

 

  • do 5.04.2018 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

  • 26.04.2018 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

  • 27.04 do 15.05.2018 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (pisemne oświadczenie)

 

  • 16.05.2018 r.  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o te same kryteria rekrutacyjne we wszystkich szkołach podstawowych.

Do grup integracyjnych, sportowych, realizujących programy autorskie prowadzona będzie z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów (informacje szczegółowe w tym zakresie znajdują się na stronie szkoły w dziale rekrutacja).

 

Jakie należy podjąć działania i w jakim terminie w celu zapisania dziecka do klasy I szkoły podstawowej?

Trzy sposoby:

  1. pobrać kartę zapisu ucznia do szkoły ze stron:  www.krakow.elemento.pl lub  www.portaledukacyjny.krakow.pl ,wybierąc baner rekrutacja do szkoły podstawowej. Wydrukowaną wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły w celu potwierdzenia podania
  2. pobrać formularz z naszej strony internetowej (zakładka rekrutacja do szkoły podstawowej/dokumenty) wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać   i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);
  3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

Ważne dla ucznia spoza rejonu:

1.Dla kandydata spoza rejonu określono kryteria rekrutacyjne i punktację:

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 4 pkt;

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 3 pkt;

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt.

2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym

 

Ile szkół można wybrać?

Kandydat do szkoły podstawowej, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru dowolnej ilości szkół, w tym jednej obwodowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Zadania komisji rekrutacyjnej określone zostały w art. 20 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w szkole Podstawowej nr 77

 

Szczegółowe zasady rekrutacji wg przepisów:

elektroniczna rekrutacja do szkoły podstawowej