Rekrutacja do szkoły podstawowej - dokumentacja

Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów:

1. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2.KWESTIONARIUSZ WEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77,

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE DODATKOWYCH KRYTERIÓW:

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica – dla kryterium "droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w      trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły              podstawowej" 

 2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata – dla kryterium "droga rodzica do szkoły wskazanej       we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej"

4. DO DOKUMENTACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

2 ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI SZKOLNEJ,

KARTĘ ZDROWIA ( WE WRZEŚNIU BEZPOŚREDNIO DO GABINETU POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ).