Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - zasady i terminy 2018

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH na rok szkolny 2018/2019

 

Przygotowano na podstawie Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25 stycznia 2018 r.; w pełnym brzmieniu na stronie www.kuratorium.krakow.pl 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia.

 

Wyciąg najważniejszych informacji:

    I. Od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

 

Kandydaci logują się do sytemu e-omikron.pl z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w gimnazjum.Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

  • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
  • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć, jest zawarta we wniosku).
  • Rekrutacja do szkół/ klas sportowych/ dwujęzycznych/ artystycznych odbywa się w innych terminach i może zakładać dodatkowe testy umiejętności i sprawności – informacje dostępne na stronach szkół lub na www.kuratorium.krakow.pl     II. Od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

  • Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, które składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
  • Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

       

     III. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół wskazanych na kolejnych pozycjach.

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia, po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły.

 

     IV.  do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego do szkoły ponadgimnazjalnej, do której kandydat się zakwalifikował, celem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!! Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     V. 10 lipca 2018 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne  listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 11 lipca 2018 r.rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

 

Zasady obliczania punktów:

  • Wyniki  egzaminu: wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2. Zliczane są wyniki z pięciu części testów kompetencji (język polski, historia i WOS, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy na poziomie podstawowym).
  • Cztery oceny ze świadectwa, z przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

  • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
  • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
  • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt

 

 

Terminy dotyczące szkół przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej:

1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r., godz.15.00.

2. Od 22 maja do 25 maja 2018 r. przeprowadzanie:

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych

3.  5 czerwca 2018 r. ,do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki :

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych.

Pozostałe terminy zgodnie z informacja ogólną.

 

Szczegółowe zasady naboru (w tym terminy i zasady przeliczania osiągnięć na punkty):

zasady naboru - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

terminy - ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.