Rekrutacja do szkoły podstawowej - dokumentacja

Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów:

1.WNIOSEK - SP KLASA I

2.Kwestionariusz osobowy kandydata do klasy I - VIII - potwierdzanie woli uczęszczania

3.WNIOSEK - ODDZIAŁ "0"

4.Kwestionariusz osobowy kandydata do oddziału 0 - potwierdzanie woli uczęszczania

5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE DODATKOWYCH KRYTERIÓW:

  1. dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica – dla kryterium "droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej" 
  2.  zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata – dla kryterium "droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej"

5. DO DOKUMENTACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

2 ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI SZKOLNEJ,

KARTĘ ZDROWIA ( WE WRZEŚNIU BEZPOŚREDNIO DO GABINETU POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ).