Rekrutacja do szkoły podstawowej - oferta

      Oferta edukacyjna dla kandydatów 

na rok szkolny 2024/2025

 

 

Dla dzieci w oddziale "0" w Szkole Podstawowej nr 77 oferujemy:

 

 1. "parter cały dla małych'' - zajęcia dla dzieci w wydzielonej części budynku
 2. dopołudniowe zajęcia edukacyjne, zajęcia opiekuńcze od 7.00 i po zajęciach edukacyjnych do 17.00
 3. realizację wartościowych projektów edukacyjnych
 4. wycieczki i wyjazdy integracyjne, wyjścia do teatrów krakowskich
 5. gimnastykę korekcyjną i rytmikę w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej
 6. pełną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 znajdującą się w budynku naszej szkoły
 7. prowadzone przez specjalistów zajęcia: korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacji indywidualnej, z zakresu terapii pedagogicznej 
 8. konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci
 9. e-dziennik
 10. stołówkę z posiłkami przygotowywanymi na miejscu
 11. opiekę higienistki szkolnej i stomatologa
 12. brak barier architektonicznych (podjazdy, windy, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo)

 

 

Dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 77 oferujemy:

1. naukę na jedną zmianę, najczęściej od godz. 8.00;

2. klasy ogólnodostępne i z programem integracji;

3. program edukacji wczesnoszkolnej wielozmysłowej, edukacji przyrodniczej i artystycznej;

4. opiekę specjalistów na terenie szkoły: logopedy, pedagoga, terapeuty i psychologa, pedagogów specjalnych;

5. różnorodne zajęcia świetlicowe od godz.6.30 do 17.00;

6. odrabianie zadań domowych z dziećmi w ramach zajęć świetlicowych (w odrębnej sali) z pomocą nauczyciela;

7. gimnastykę korekcyjną  w ramach obowiązkowych zajęć wf- u w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej;

8. zajęcia przyrodnicze w sali doświadczeń;

9.  zajęcia dla klas I -III  w wydzielonej części budynku szkoły;

10. zajęcia plenerowe, warsztaty i wyjazdy integracyjne. 

 

 Dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 77 oferujemy:

 

Szczegółowy opis oferty :

 1. wszystkie przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową;
 2.  w zależności od potrzeb istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin z wybranych przedmiotów w ramach innowacji;
 3.  uczniowie mają możliwość udziału we wszystkich zajęciach dodatkowych proponowanych przez szkołę;
 4.  rozbudzanie zainteresowań odbywa się między innymi w ramach kół przedmiotowych;
 5.  młodzież uczestniczy w projektach międzynarodowych, lokalnych  i wewnątrzszkolnych;
 6.  od klasy VII obowiązuje nauka dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki):
 • nauka języka angielskiego odbywa się  na dwóch poziomach (poziom zaawansowania ustalany jest na podstawie testów poziomujących przeprowadzanych na początku roku szkolnego),w ramach 4 godzin lekcyjnych tygodniowo;
 • rozwijanie umiejętności językowych odbywa się z wykorzystaniem technologii e-learningu;
 • doskonalenie umiejętności językowych odbywa się miedzy innymi we współpracy ze Stowarzyszeniem AIESEC, w trakcie lekcji otwartych i zajęć organizowanych przez Instytut Goethego i Instytut Austriacki,na zajęciach koła językowego, udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych;

      7. I jeszcze zajęcia modułowe :   

 • część lekcji matematyki odbywa się w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem programów do nauki tego przedmiotu oraz tablic interaktywnych, kalkulatorów graficznych;
 • współpracujemy z  Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (udział w licznych konkursach, seminariach i warsztatach);
 • uczniowie mają możliwość doskonalenia i poszerzania wiedzy poprzez udział  między innymi w: kole matematycznym - prowadzonym przez doskonale przygotowanych nauczycieli matematyki, egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, wykładach organizowanych przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, konkursach i zawodach matematycznych: Małopolski Konkurs Matematyczny, Kangur, sesje matematyczne,pracy ze szkolną platformą edukacyjną;
 • działa redakcja czasopisma szkolnego, w tym przeprowadzanie wywiadów i realizacje reportaży w języku polskim i angielskim;
 • odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury.

Stałym elementem jest udział uczniów w imprezach cyklicznych (rajdy integracyjne, wyjazdy zagraniczne, wycieczki tematyczne, wyjazdy na narty, wyjścia do kin, muzeów, teatrów itp.);

 

Program integracji dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Obecnie, do  programu kierowani są uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • słabowidzący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zespołem Aspergera i autyzmem.

W ramach programu integracji oferujemy uczniom:

 • indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET)  dostosowujące wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dziecka,
 • zajęcia edukacyjno – terapeutyczne prowadzone przez specjalistów,
 • zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej,
 • wsparcie terapeutyczne.

Zasady rekrutacji uczniów niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych:

-  do zespołu orzekającego przy poradni psychologiczno – pedagogicznej należy złożyć:

 • podanie rodzica/ prawnego opiekuna na druku z poradni;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty – skierowanie do klasy integracyjnej na cały cykl edukacyjny na druku z poradni;
 • informację od wychowawcy;
 • aktualne badania psychologiczno – pedagogiczne;
 • wniosek psychologa diagnozującego dziecko,

-   do szkoły należy złożyć kserokopie w/w dokumentów.

Jeśli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji dotyczących idei integracji lub innych szczegółów zapraszamy na rozmowy indywidualne codziennie, w godzinach 10.00 –13.00  lub pod nr tel. 12/648-44-00 wew. 104.