Rada Rodziców

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 im. św. M. M. Kolbe w Krakowie

 

 

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA RADY RODZICÓW

OD 18.08.2022 R.!

 

Nowe konto ma numer:


84 1020 2906 0000 1202 0508 1379

Bank PKO BP  

 

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie 

Uchwała Nr 1/2023/2024

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 19.09.2023 r.

w sprawie uchwalenia

programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie  Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Uchwalić  „Program profilaktyczno - wychowawczy na rok szkolny 2023/2024 dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie”.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

Uchwała Nr 2/2023/2024

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 19.09.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

 „dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych”. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1 na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Wyrazić pozytywną opinię o przedstawionych przez dyrektora szkoły Edytę Fular propozycjach dni wolnych .

§ 2

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych to:

02.11.2023 r.- czwartek po 01.11 Święcie Wszystkich Świętych;

03.11.2023 r. - piątek po 01.11 Święcie Wszystkich Świętych;

02.05.2024 r. - czwartek Dzień Flagi przed Świętem 3-go Maja;

31.05.2024 r. – piątek po Bożym Ciele;

17.06.2024 r. - poniedziałek w ostatnim tygodniu nauki.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

Uchwała Nr 3/2023/2024

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 19.09.2023 r.

w sprawie ustalenie kwoty wpłat na Radę Rodziców

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie Rada Rodziców ustala:

 

§ 1

Kwota wpłat na potrzeby Rady Rodziców wynosi 70 zł. od osoby, na rok szkolny 2023/2024.

 

§ 2

W przypadku dwójki dzieci w szkole na drugie dziecko kwota ta wynosi 40 zł.

 

§ 3

W przypadku trzeciego i kolejnego dziecka kwota ta wynosi 0 zł.

 

§ 4

Wpłat można dokonywać u skarbników klasowych lub na wskazane konto bankowe  Rady Rodziców.

§ 5

 

Skarbnik klasowy dysponuje listą zadeklarowanych kwot i wpłat.

§ 6

Listy oddawane są do dokumentacji Rady Rodziców po ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym.

§ 7

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

Uchwała Nr 4/2023/2024

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 19.09.2023 r.

w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie  postanawia się:

 

§ 1

W skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie weszli:

  1.    Monika Gaik   –  funkcja Przewodniczącej Rady Rodziców
  2.    Angelika Brzezińska  –  funkcja Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców
  3.    Dariusz Szymaczek – funkcja Zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców
  4.    Monika Zbylut - funkcja Członka Prezydium Rady Rodziców
  5.   Sylwia Bednarczyk - funkcja Członka Prezydium Rady Rodziców

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

 

Uchwała Nr 5/2023/2024

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 77 w Krakowie

z dnia 19.09.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat:

kandydata do tytułu Nauczyciel z pasją

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Nominować Panią Aldonę Jankowską nauczyciela Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie do tytułu Nauczyciela z Pasją.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  z dniem przyjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Gaik

 

 

 

 

Rozliczenie  środków Rada Rodziców

stan na 19.09.2023 r.

 

 

środki na koncie: 6 300 zł

środki w gotówce: 1075 zł

 

Stan konta na 19.09.2023 r. : 7375 zł

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Monika Gaik