Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS  VIII

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2023/2024

 

Przygotowano na podstawie Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; w pełnym brzmieniu na stronie www.kuratorium.krakow.pl 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia.

 

Wyciąg najważniejszych informacji:

    I. Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

 

Kandydaci logują się do sytemu e-omikron.pl z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w szkole podstawowej.Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

  • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
  • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać ( podpis co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)i złożyć w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć, jest zawarta we wniosku).

Od 15 maja do 21 lipca 2023 r. wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom do szkół prowadzących kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie.

     II. Od 23 CZERWCA do 10 LIPCA 2023 r. do godz. 15.00

  • Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które składają w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
  • W tym terminie istnieje możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

       

     III. 19 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół wskazanych na kolejnych pozycjach.

 

     IV.  OD 19 LIPCA do 26 LIPCA 2023  r. do godz. 15.00

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat się zakwalifikował, celem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!! Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

     V.  27 lipca 2023 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne  listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 Od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. trwa postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. Od 28 lipca 2023 r. na stronie Kuratorium Oświaty  i w systemie e-omikron dostępna będzie informacja  o wolnych miejscach w szkołach.

 

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

  • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

 

 

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

  • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
  • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
  • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt
  • Jeśli uczeń jest zwolniony z egzaminu, przeliczane zostają jego oceny według odrębnego schematu i innego przelicznika za oceny uzyskane na świadectwie klasy ósmej:

z języka polskiego i matematyki:

- celujący - 35 pkt,

- bardzo dobry - 30 pkt

- dobry - 25 pkt

- dostateczny - 15 pkt

- dopuszczający - 10 pkt

z języka obcego nowożytnego:

- celujący - 30 pkt,

 

- bardzo dobry - 25 pkt

 

- dobry - 20 pkt

 

- dostateczny - 10 pkt

 

- dopuszczający - 5 pkt

Więcej informacji na stronie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 

wyniki egzaminów dla klas ósmych przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego.

 

Terminy dotyczące szkół przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej:

1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15  maja do 30 maja 2023 r., godz.15.00.

2. Od 31 maja do 13 czerwca 2023 r. przeprowadzanie:

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych

3.  do 16 czerwca 2023 r. ,do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki :

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych.

Pozostałe terminy zgodnie z informacja ogólną.

 

Szczegółowe zasady naboru (w tym terminy i zasady przeliczania osiągnięć na punkty):

 

TERMINY:

ZARZĄDZENIE NR 5/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021