Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS  VIII szkoły podstawowej  

 

na rok szkolny 2020/2021

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2020/2021

 

Przygotowano na podstawie Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; w pełnym brzmieniu na stronie www.kuratorium.krakow.pl 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia.

 

Wyciąg najważniejszych informacji:

    I. Od 11 maja do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Kandydaci logują się do sytemu e-omikron.pl z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w szkole podstawowej.Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

  • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
  • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć, jest zawarta we wniosku).     II. Od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

  • Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, które składają w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
  • Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

       

     III. 13 lipca 2020 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół wskazanych na kolejnych pozycjach.

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia, po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły.

 

     IV.  do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, do której kandydat się zakwalifikował, celem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!! Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     V. 21 lipca 2020 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne  listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 22 lipca 2020 r.rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

 

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

  • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

  • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
  • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
  • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt

 

wyniki egzaminów dla klas ósmych przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego.

 

Terminy dotyczące szkół przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej:

1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11  maja do 20 maja 2020 r., godz.15.00.

2. Od 21 maja do 03 czerwca 2020 r. przeprowadzanie:

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych

3. 10 czerwca 2020 r. ,do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki :

a) prób sprawności fizycznej

b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

c) sprawdzianu predyspozycji językowych.

Pozostałe terminy zgodnie z informacja ogólną.

 

Szczegółowe zasady naboru (w tym terminy i zasady przeliczania osiągnięć na punkty):

 

TERMINY:

ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021