Projekty i współpraca

I. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

W naszej szkole od 1 września 2017 roku będzie realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.Celem projektu MKZM II jest m.in. podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału m.in. w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Na terenie szkoły powstał Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. Zadania w SPInce realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole.

Rekrutacja uczniów do SPInKi rozpocznie się 4 września 2017 roku. Uczniowie objęci programem to uczniowie obecnej klasy II i III oddziałów gimnazjalnych. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji (w załączeniu). Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie dostępna w sekretariacie szkoły i SPInce.

Szczegóły w zakładce na stronie głównej PROJEKTY EU.

Alicja Czudec - Czyrnecka, na podstawie „Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II)”.

Kraków, 29.08.2017 r.

II. Tańczę w Krakowie

We współpracy z  Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków Wschód uczniowie klas I Naszej Szkoły uczestniczą w IV edycji programu “Tańczę w Krakowie” uruchomionym przez Gminę Miejską Kraków.Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych  i zakłada, że dzieci z tych klas będą miały 45 minut zajęć tanecznych tygodniowo. Harmonogram zajęć tanecznych uwzględniał będzie szkolny plan zajęć i przerw w danej szkole.W ramach realizacji programu Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód zapewnia:

  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • bezpłatne zajęcia finansowane przez Gminę Miejską Kraków trwające 45 minut tygodniowo dla każdej z klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.
  • na zakończenie zajęć – turniej tańca z pamiątkowymi medalami i dyplomami dla uczestników kursu,
  • możliwość kontynuacji zajęć tanecznych w ramach sekcji tańca przy MOS Kraków Wschód na os. Szkolnym 39.

 

III. Program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach

We współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków „Zachód” realizujemy program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach. Celem programu jest angażowanie dzieci z publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do różnorodnych form aktywności ruchowej, wzbogacenie zajęć szkolnego wychowania fizycznego oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych.

Zajęcia realizowane są dla uczniów klas drugich Naszej Szkoły . Program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach odbywa się na sztucznym lodowisku przy ul.Siedleckiego w Krakowie.  Wszystkie grupy prowadzą wykwalifikowani oraz bardzo doświadczeni nauczyciele – instruktorzy MOS Kraków Zachód.

 

IV. Program  nauki i doskonalenia pływania

We współpracy z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym realizujemy program nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas trzecich Naszej Szkoły.

Celem programu zajęć nauki i doskonalenia pływania jest umożliwienie dzieciom  uczestnictwa w dodatkowej formie aktywności ruchowej, wyposażenie w umiejętności i wiedzę do bezpiecznego uczestnictwa w działaniach związanych ze środowiskiem wodnym. Ponadto wzbogacenie programu szkolnego wychowania fizycznego oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych u dzieci. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, okres szkolenia obejmuje rok szkolny od września do czerwca.

 

V. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Realizujemy projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w trakcie 2 lat szkolnych tj. rok szkolny 2017/2018 
i 2018/2019 w okresie 03.07.2017 r. do 01.07.2019 r.

Szczegóły w zakładce na stronie głównej PROJEKTY EU.

VI. Odkrywamy Małopolskę

Celem projektu "Odkrywam Małopolskę" jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Projekt polega na zorganizowaniu w 2021 r. wyjazdowych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych (od 1 do 3 dni) dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski.

Beneficjentami zadania są małopolskie Gminy, którym udzielona zostanie pomoc finansowa na podstawie stosownej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Adresatami projektu „Odkrywam Małopolskę” są uczniowie małopolskich szkół podstawowych.

Szczegóły dotyczące projektu.

VII. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Krakowski - patronat nad rozwijaniem zainteresowań i pasji matematycznych uczniów

 

VIII. Fundacja ALMA SPEI - całoroczne akcje na rzecz dzieci z domowego hospicjum

 

IX.Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie - kampania informacyjna HPV w Małopolsce

 

X. PCK Oddział Krakowski - całoroczne akcje charytatywne 

 

X.Fundacja "Lubomirka" - akcje pomocy dla zwierząt

 

XI. Państwowa Inspekcja Sanitarna - projekt "Trzymaj formę" i "Znajdź właściwe rozwiązanie"

 

XII. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - program "Pierwszy rok - pierwszy krok"