Co nas wyróżnia

 Cele i zadania szkoły

 1. Przygotowanie do:
  • życia w zmieniającej sie rzeczywistości,
  • podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój,
  • dokonywania właściwych wyborów poprzez poznawanie świata wartości.
 2. Rozwijanie zainteresowań.
 3. Wychowywanie w duchu poszanowania tradycji narodowych.
 4. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Co nas wyróżnia ?

 • Życzliwa i twórcza atmosfera szkoły połączona z wysokim poziomem wymagań wobec wychowanków.
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Liczni laureaci konkursów przedmiotowych na poziomie rejonu, województwa, a nawet kraju.
 • Bardzo wysoki procent absolwentów przyjętych do renomowanych szkół średnich.
 • Bogata baza dydaktyczna.
 • Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej z dostępem do Internetu.
 • Rozwijanie kontaktów międzynarodowych (Konsulat USA, Fundacja im. F. Eberta, Instytut Goethego, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", wyjazdy uczniów do Niemiec, Hiszpanii, Włoch i na Węgry).
 • Wyjątkowa troska o bezpieczeństwo uczniów (ochrona, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny).
 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zajęcia pozalekcyjne

 • Szkolne Koło Wolontariatu - współpraca z hospicjami: im. św. Łazarza, ALMA SPEI i uczestnictwo w akcjach charytatywnych,
 • Szkolny Ośrodek Kariery - zajęcia zawodoznawcze,
 • Koło Miłośników Krakowa,
 • Klub Prac Artystycznych,
 • Klub Muzealnika,
 • Harcerstwo - 68 Szczep Czerwone Berety ,
 • konsultacje przedmiotowe oraz koła zainteresowań: polonistyczne, teatralne, dziennikarskie, historyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, multimedialne, j. angielskiego, j. niemieckiego, sportowe,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Realizowane eksperymenty i innowacje

 • przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru szkoły i zawodu - doradztwo zawodowe,
 • matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych,
 • interaktywny język angielski w rozwoju zainteresowań uczniów,
 • przyrodnicze i historyczne walory Krakowa i okolic- edukacja regionalna.

Osiągnięcia uczniów

Corocznie nasi uczniowie z powodzeniem uczestniczą w konkursach przedmiotowych przechodząc do etapu wojewódzkiego. Odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.Uczestnicy projektu Młodzieżowa e - Akadeamia Nauk Matamatyczno - Przyrodniczych zdali egzaminy ECDL. Sukcesem zakończył się również projekt "Człowiek - najlepsza inwestycja", w którym uczniowie naszego gimnazjum uzyskali certyfikaty z zakresu przedsiębiorczości. Zostaliśmy wyróżnieni za działalność wolontariatu uczniowskiego, w małopolskim projekcie Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Zdobywamy czołowe miejsca w Gimnazjadzie organizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Krakowie. Dzięki realizowanym projektom w zakresie doradztwa zawodowego i kompleksowej opiece psychologiczno - pedagogicznej nasza młodzież dokonuje trafnych wyborów ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Współpracujemy z Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Wychowania Fizycznego, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Radą Dzielnicy XV, Parafią św. Maksymiliana Marii Kolbego, świetlicami środowiskowymi, Teatrem Ludowym.
W ramach współpracy międzynarodowej prowadzimy wymianę młodzieży ze szkołą w Debreczynie, na Węgrzech.

Nasze Gimnazjum jest szkołą ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi. Od lat realizujemy program integracji, skutecznie pomagając młodzieży z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami. Prowadzimy oddziały terapeutyczne dla uczniów dyslektycznych w oparciu o program własny.

Typy niepełnosprawności uczniów

 • niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
 • niesłyszący, słabo słyszący,
 • niewidomi, słabo widzący,
 • autyzm, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone są konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców, rozmowy terapeutyczne, poradnictwo, zajęcia grupowe: terapeutyczne i psychoedukacyjne, poradnictwo i wsparcie dla nauczycieli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w zakresie koordynacji działań dydaktyczno - wychowawczych w szkole funkcjonuje e-dziennik. Prowadzona jest również wstępna diagnoza zaburzeń i odchyleń rozwojowych. Systematycznie współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, w zakresie kierowania do różnych form pomocy i orzecznictwa.

Opieka medyczna

 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • gabinet stomatologiczny.