Rekrutacja do szkoły podstawowej - zasady i terminy

Przewodnik dla rodziców i uczniów

 

Zapraszamy zainteresowanych nauką w naszej szkole  na  dzień otwarty i konsultacje, które odbędą się

 

02.03.2024 r. , godzina 10.00 - 12.00 - Dzień Otwarty dla dzieci i rodziców kandydatów  

 

07.03.2024 r., godzina 18.00 - 19.00 - Konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców kandydatów do klas 1

07.03.2024 r., godz. 17.00 - 18.00 - Konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców kandydatów do oddziału 0

 

Rodziców uczniów szkół podstawowych, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w sekretariacie szkoły.

 

W bieżącym roku po raz kolejny rekrutacja do oddziału "0" i klas I szkół podstawowych wspomagana będzie systemem elektronicznym. 

 

TERMINY W 2024 R.:

 "ZERÓWKA":

 • 01.03 - 29.03.2024 - składanie wniosków o przyjęcie do oddziału "0" szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

 

 • do 03.04.2024weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

 • 19.04 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 • 22.04 do 07.05 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (pisemne oświadczenie)

 

 • 08.05 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 • od 20.05 do 06.06 - rekrutacja uzupełniająca

 

 

Jakie należy podjąć działania i w jakim terminie w celu zapisania dziecka do oddziału "0" w szkole podstawowej?

 

Trzy sposoby:

 

 1. pobrać kartę zapisu ucznia do szkoły ze stron: www.krakow.formico.pl lub  www.portaledukacyjny.krakow.pl ,wybierając baner rekrutacja do szkoły podstawowej. Wydrukowaną wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły w celu potwierdzenia podaniaistnieje możliwość złożenia podpisu elektronicznego pod wnioskiem wypełnianym w systemie - wtedy nie ma potrzeby składania dokumentacji w wersji papierowej;
 2. pobrać formularz z naszej strony internetowej (zakładka rekrutacja do szkoły podstawowej/dokumenty) wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać   i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);
 3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

Regulamin rekrutacji do oddziału "0" w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie na rok szkolny 2024/2025

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI - ODDZIAŁ INTEGRACYJNY

 

KLASY I:

 • 01.03 - 29.03.2024 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

 

 • do 2.04.2024 r.weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

 • 19.04.2024 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 • 22.04 do 07.05.2024 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (pisemne oświadczenie)

 

 • 08.05.2024 r.    - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 • 09.05 - 23.05.2024 r. - rekrutacja uzupełniająca

 

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o te same kryteria rekrutacyjne we wszystkich szkołach podstawowych.

Do grup integracyjnych, sportowych, realizujących programy autorskie prowadzona będzie z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów (informacje szczegółowe w tym zakresie znajdują się na stronie szkoły w dziale rekrutacja).

 

Jakie należy podjąć działania i w jakim terminie w celu zapisania dziecka do klasy I szkoły podstawowej?

Trzy sposoby:

 1. pobrać kartę zapisu ucznia do szkoły ze stron:  www.krakow.elemento.pl lub  www.portaledukacyjny.krakow.pl ,wybierąc baner rekrutacja do szkoły podstawowej. Wydrukowaną wypełnioną i podpisaną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły w celu potwierdzenia podaniaistnieje możliwość złożenia podpisu elektronicznego pod wnioskiem wypełnianym w systemie - wtedy nie ma potrzeby składania dokumentacji w wersji papierowej;
 2. pobrać formularz z naszej strony internetowej (zakładka rekrutacja do szkoły podstawowej/dokumenty) wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać   i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);
 3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).

 

Ważne dla ucznia spoza rejonu:

1.Dla kandydata spoza rejonu określono kryteria rekrutacyjne i punktację:

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt;

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt;

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt.

2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym

 

Ile szkół można wybrać?

Kandydat do szkoły podstawowej, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru dowolnej ilości szkół, w tym jednej obwodowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Zadania komisji rekrutacyjnej określone zostały w art. 20 zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 - KLASY INTEGRACYJNE

 

Szczegółowe zasady rekrutacji wg przepisów:

elektroniczna rekrutacja do szkoły podstawowej