Kryteria oceny zachowania

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;

2)    postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)    dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)    godne, kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocena zachowania ustalona jest według skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

4. Oceny bieżącej zachowania dokonuje wychowawca klasy dwa razy w okresie (przed śródrocznym zebraniem z rodzicami i przed klasyfikacją śródroczną lub roczną) na podstawie własnej obserwacji oraz analizy:

1)    respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

2)    obowiązków ucznia;

3)    wyróżnień, pochwał, upomnień i kar otrzymanych przez ucznia.

5. W klasach I – III:

1)    śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi wystawianymi przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli;

2)    oceny bieżące z zachowania to symbole graficzne odnotowywane na indywidualnych kartach zachowania ucznia. 

6. W klasach IV-VIII:

1)    śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy, samooceny ucznia oraz w oparciu o oceny bieżące;

2)    nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika ocenę proponowaną zachowania ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

3)    samoocenę ucznia i ocenę proponowaną uczniowi przez zespół uczniów danej klasy do dziennika wpisuje wychowawca klasy.

7.Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)    dba o dobre imię Szkoły;

2)    prezentuje wzorową kulturę osobistą w Szkole i poza nią;

3)    dba o piękno mowy ojczystej;

4)    dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;

5)    okazuje szacunek innym osobom;

6)    jest uczciwy, koleżeński, sprawiedliwy i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów;

7)    jest pilny i systematyczny, wzorowo wypełnia obowiązki;

8)    twórczo angażuje się w życie klasy i Szkoły;

9)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)    wyróżnia się kulturą osobistą, zawsze stosuje formy grzecznościowe;

2)    z życzliwością i odpowiedzialnie współpracuje z innymi;

3)    dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;

4)    systematycznie pracuje, solidnie wykonuje swoje obowiązki;

5)    zgłasza się do pracy na rzecz klasy lub Szkoły i bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań; punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

 

 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)     okazuje szacunek innym osobom;

2)     stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo;

3)     dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;

4)     w sytuacjach konfliktowych dąży do zgody;

5)     na ogół przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego;

6)     stara się angażować w życie Szkoły i klasy;

7)     systematycznie przygotowuje się do lekcji;

8)     punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne;

 

 

ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1)    w stosunku do innych osób na ogół stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo;

2)    stara się okazywać szacunek innym osobom;

3)    dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;

4)    w sytuacjach konfliktowych nie unika odpowiedzialności, stara się rozwiązywać spory bez agresji;

5)    stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego;

6)    zachęcony stara się angażować w życie Szkoły i klasy;

7)    stara się punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne;

 

 

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)    nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres i poziom uchybień nie jest duży;

 

 

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)   nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres i poziom uchybień jest duży;

 

 

8. W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania należy uwzględnić:

1)    znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki np. reprezentowanie Szkoły w etapie rejonowym lub wojewódzkim konkursów przedmiotowych, tematycznych i sportu;

2)    aktywne uczestnictwo w akcjach wolontariatu;

3)    aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym;

4)    wzorową frekwencję;

5)    przygotowanie imprez szkolnych;

6)    przygotowanie materiałów na lekcję wychowawczą lub przeprowadzenie części albo całej lekcji wychowawczej;

7)    samodzielne wykonanie wartościowej gazetki klasowej.

9. W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania należy uwzględnić kary opisane  w Statucie Szkoły.