Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp77.krakow.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-16

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 23-09-2020 r.

Deklarację sporządzono nabpodstawie samooceny przeprowadzonej przez >pracownika Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 77 im. św. M. M. Kolbe w Krakowie.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Fular, e-mail: szkola@sp77.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 126484400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Zarządzenie w sprawie postępowania z wnioskami o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zapewniania dostępu alternatywnego

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Główne wejście do siedziby Szkoły znajduje się od ul. Wawelskiej, wzdłuż chodnika przy parkingu.

  • W odległości ok. 50 m od budynku szkoły na parkingu publicznym nie ma wydzielonych miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada 3 kondygnacje.
  • Szkoła posiada dwa podjazdy do wejść bocznych budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada platformy przyschodowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki organizacyjnej szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
  • Budynek Szkoły jest chroniony całodobowo przez agencję ochrony mienia. W budynku funkcjonuje monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
  • Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie - rok szkolny 2020/2021

Raport o stanie dostępności można zobaczyć tutaj. (https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/300783/karta)