OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EMP@TYCZNA KLASA

, Projekty i współpraca, Aktualności

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EMP@TYCZNA KLASAUczniowie klasy 7 w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w projekcie Empatyczna Klasa.


Projekt jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Uwzględnia on korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

W ramach projektu realizować będą comiesięczne zadania na godzinach wychowawczych, które mają na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania.

                                                                                                                                                                            Magdalena Popek-Kordas, Małgorzata Kozioł.